Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w obiekcie – Ośrodek Wypoczynkowy i Camping Marina Polmax.

Życząc miłego pobytu, będziemy Państwu wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych

w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego (Pokoje i Studia)

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju lub studia. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.
 4. Zadatek jest zwracany w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 5. Prosimy o zamykanie wejścia do pokoju na klucz oraz podczas opuszczania pokoju prosimy o zamknięcie drzwi na klucz, wyłączenie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
 6. Opłata za zagubienie klucza wynosi 50 złotych.
 7. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.

Postanowienia ogólne regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping

 1.  Z terenu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping Marina Polmax mogą korzystać wyłącznie osoby zgłoszone u gospodarza obiektu (Bosmana) i które wniosły stosowną opłatę za swój pobyt.
 2. Odwiedzający goście mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 21.00, po uprzednim zgłoszeniu ich u Bosmana oraz wniesieniu ew. opłaty pobytowej.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00.
 4. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia wewnątrz pomieszczeń.
 5. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela obiektu oraz muszą być prowadzane na smyczy. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
 6. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub w z winy ich podopiecznych.
 7. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy się w nich znajdujące. Gości korzystających z parkingu prosimy o każdorazowe domykanie bramy wjazdowej na teren posesji. Brama wjazdowa jest zamykana o godz. 23.00..
 8. Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia klienta, które zostało pozostawione na terenie obiektu bez właściwego zabezpieczenia oraz za wypadki lub obrażenia powstałe w winy gości.
 9. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
 10. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania postanowień w nim zawartych.

 

Regulamin Campingu Ośrodka Wypoczynkowego

 1.  Przybywający na teren campingu na obiekcie zobowiązany jest niezwłocznie dokonać formalności meldunkowych u gospodarza (Bosmana) oraz wnieść wymagane opłaty pobytowe.
 2. Doba pobytowa na Campingu trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego. Dłuższe pozostawanie na terenie Campingu liczy się jako kolejny dzień pobytu.
 3. Mycie naczyń jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Zezwala się na postój pojazdów w wyznaczonym do tego celu za dodatkową opłatą.
 5. Odpadki i śmiecie należy wyrzucać tylko do pojemników do tego przeznaczonych. Klient wyjeżdżający winien posprzątać po sobie teren pobytu i pozostawić go w stanie nienaruszonym.
 6. Klienci muszą przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
 7. Ogniska można rozpalić wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, po uzyskaniu wcześniej zgody od Bosmana. Nie dotyczy to rozpalania standardowych grilli na terenie Campingu.
 8. Osoby uporczywie naruszające regulamin i porządek, niewłaściwie zachowujące się jak również osoby stanie nietrzeźwym Właściciel obiektu ma prawo usunąć z Campingu.
 9. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu Klient płaci na miejscu.

Postanowienia ogólne regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping

 1. Z terenu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping Marina Polmax mogą korzystać wyłącznie osoby zgłoszone u gospodarza obiektu (Bosmana) i które wniosły stosowną opłatę za swój pobyt.
 2. Odwiedzający goście mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 21.00, po uprzednim zgłoszeniu ich u Bosmana oraz wniesieniu ew. opłaty pobytowej.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00.
 4. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia wewnątrz pomieszczeń. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela obiektu oraz muszą być prowadzane na smyczy. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
 5. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub w z winy ich podopiecznych.
 6. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy się w nich znajdujące. Gości korzystających z parkingu prosimy o każdorazowe domykanie bramy wjazdowej na teren posesji. Brama wjazdowa jest zamykana o godz. 23.00.
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia klienta, które zostało pozostawione na terenie obiektu bez właściwego zabezpieczenia oraz za wypadki lub obrażenia powstałe w winy gości.
 8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
 9. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania postanowień w nim zawartych.

 


 
 

Regulamin Portu Jachtowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego

 1. Administratorem i właścicielem przystani jachtowej jest Przedsiębiorstwo POLMAX Sp. z o.o. we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Działkowej 54/8, 50-538 Wrocław.
 2. Przystań jachtowa usytuowana jest w Dziwnowie przy ujściu rzeki Dziwna do morza, adres: MARINA POLMAX Ośrodek Wypoczynkowy i Camping, ul. Spadochroniarzy Polskich 20, 72-420 Dziwnów, TEL. +48 530 447 445, EMAIL: biuro@marina-polmax.pl, marina-polmax.pl
 3. Marina przyjmuje jednostki pływające zanurzeniu do 2.0m w okresie od 1.04 do 31.10.
 4. Wpłynięcie do mariny oznacza całkowite zaakceptowanie regulaminu Portu Jachtowego.
 5. Załogi jednostek pływających korzystające z postoju w basenie Portu Jachtowego MARINY POLMAX są zobowiązane do informowania Kapitanatu Portu Dziwnów o każdym wpłynięciu oraz wypłynięciu jednostki przy użyciu radiotelefonu (kanał wywoławczy 10) lub tel. 91 381 3340.
 6. Miejsce postoju wyznacza Bosman MARINY POLMAX, załogi jednostek pływających są zobligowane do przestrzegania miejsc cumowania wyznaczonych przez Bosmana Portu.
 7. Każdorazowe wodowanie i wyciąganie jednostek może odbyć się jedynie po uzyskaniu zgody Bosmana Mariny.
 8. Wysokość opłat reguluje cennik dostępny u Bosmana oraz na stronie internetowej Mariny marina-polmax.pl
 9. Opłaty za miejsce postoju wnosi się gotówką za zadeklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej, bez możliwości podnajęcia miejsca. Zapłata za postój może być dokonana przelewem tylko za zgodą Bosmana i wyłącznie w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej deklarację do reprezentowania podmiotu na który ma być wystawiona faktura (odpis z KRS lub upoważnienie osób widniejących w KRS).
 10. W przypadku, kiedy jednostka korzysta z postoju przez czas dłuższy niż zadeklarowany załoga powinna uiścić natychmiast dopłatę za dodatkowy czas postoju.
 11. W przypadku nie uiszczenia należności z góry, zaleganiu z opłatami lub nie dopełnieniu formalności określonych w niniejszym regulaminie traci się uprawnienia do wszelkich zniżek przewidzianych w Cenniku MARINY POLMAX przechodzi się na standardową stawkę dobową.
 12. Miejsca przydzielane jednostkom nie muszą być miejscami stałymi. Na polecenie administracji Mariny załoga może być zobowiązana do przecumowania jednostki na inne wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez).
 13. W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, Bosman może dokonać zastępczego przecumowania jednostki w inne miejsce.
 14. Jednostka która nie ureguluje opłaty lub odmówi przedłużenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązana przez Administratora, w razie potrzeby w obecności Policji do natychmiastowego opuszczenia Mariny z zakazem powtórnego zawinięcia do MARINY POLMAX. Jednoczenie w przypadku z zalegania z opłatami Administrator skieruje odpowiedni wniosek o wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.
 15. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów (notatka sporządzona przez Bosmana), uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, inspekcja morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów, a jednocześnie jednostka której załogant dopuścił się naruszenia przepisów traci wszelkie uprawnienia do postoju i pobytu na terenie przystani Portu Jachtowego MARINY POLMAX.
 16. Osoba podpisująca “Kartę postoju” wskazuje podmiot lub siebie, w imieniu którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca wyżej wymieniony dokument przyjmuje na siebie solidarną odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy oraz odszkodowania dochodzonego zgodnie z pkt.21.
 17. Na terenie przystani Portu Jachtowego MARINA POLMAX zabrania się:
 18. korzystania z urządzeń i wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 19. zaśmiecania terenu przystani,
 20. picia alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym,
 21. kąpieli na terenie basenu przystani jachtowej,
 22. wykonywania manewrów jednostką pływającą bez zgody obsługi przystani,
 23. wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
 24. wytwarzania wysokiej fali przez motorówki, skutery wodne i jachty motorowe,
 25. wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach zacumowanych na terenie przystani utrudniających funkcjonowanie przystani,
 26. wykonywania prac pokładowych mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stworzyć sytuacje niebezpieczne dla innych jednostek,
 27. wykorzystywania – bez zgody obsługi Mariny – przystani jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej oraz rozpalania ognisk. Załogi jednostek oraz osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 28. Za jacht, samochody, przyczepy i inne urządzenia, ich wyposażenie i mienie obsługa przystani jachtowej nie ponosi odpowiedzialności. Za stan techniczny cumowanej jednostki, sposób cumowania oraz jej zabezpieczenie w różnych warunkach atmosferycznych, odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel jednostki oraz jej załoga. Zaleca się prowadzenie wacht oraz ubezpieczenie jachtów.
 29. Parkowanie i postój pojazdów dozwolone są wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.
 30. Załogi zobligowane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz zachowania ciszy nocnej od 22.00 do 7.00 rano.
 31. Nieczystości stałe należy składować w pojemnikach usytuowanych w miejscach do tego wyznaczonych.
 32. Za powstałe uszkodzenia wyposażenia przystani lub za zanieczyszczenia środowiska odpowiadają solidarnie materialnie wszyscy członkowie załogi jednostki, która je spowodowała wg protokołu strat.
 33. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez obsługę Mariny.
 34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczeniom na morzu – Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinki 74, Zarządzanie Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Portu Dziwnów. Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art.48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
 35. Wszystkie sporne sprawy będą rozpatrywane w sądzie właściwym Administratorowi.

Postanowienia ogólne regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping

 1.  Z terenu Ośrodka Wypoczynkowego i Camping Marina Polmax mogą korzystać wyłącznie osoby zgłoszone u gospodarza obiektu (Bosmana) i które wniosły stosowną opłatę za swój pobyt.
 2. Odwiedzający goście mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 21.00, po uprzednim zgłoszeniu ich u Bosmana oraz wniesieniu ew. opłaty pobytowej.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00.
 4. Prosimy o niepalenie papierosów oraz nieużywanie otwartego ognia wewnątrz pomieszczeń. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela obiektu oraz muszą być prowadzane na smyczy. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach.
 5. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub w z winy ich podopiecznych.
 6. Parking na terenie posesji jest przeznaczony tylko dla gości naszego obiektu. Parking jest niestrzeżony. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy się w nich znajdujące. Gości korzystających z parkingu prosimy o każdorazowe domykanie bramy wjazdowej na teren posesji. Brama wjazdowa jest zamykana o godz. 23.00.
 7. Nie bierzemy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia klienta, które zostało pozostawione na terenie obiektu bez właściwego zabezpieczenia oraz za wypadki lub obrażenia powstałe w winy gości.
 8. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
 1. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania postanowień w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy w przyszłości.